Rozłączność majątkowa w małżeństwie w świetle prawa

Zawierając związek małżeński większość osób w dobrej wierze godzi się na wspólne gromadzenie i dysponowanie majątkiem, na który składają się dochody obu stron. Jednak życie niesie ze sobą wiele różnych okoliczności, kiedy zachodzi potrzeba zabezpieczenia stanu posiadania przed rozrzutnością lub złymi intencjami współmałżonka. W takich sytuacjach można przeprowadzić postępowanie wynikające z przepisów prawa, którego skutkiem jest rozdzielność majątkowa.

Czym jest rozdział majątku w trakcie trwania małżeństwa?

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa polega na podpisaniu stosownego aktu notarialnego o przypisaniu jego składników do stron. W wyniku takiej decyzji małżonkowie nie posiadają żadnego wspólnego majątku, a każdy posiada swój osobisty dorobek, którym może dowolnie dysponować. Do sporządzenia aktu notarialnego poświadczającego dokonanie podziału majątkowego w małżeństwie należy przedstawić akt zawarcia małżeństwa. Obie strony muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania, a także posiadać pełną zdolność do prowadzenia czynności prawnych.

Czynności rozdzielenia małżeńskiego majątku: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177 mogą być wykonane dobrowolnie, kiedy obie strony zgodnie podejmują taką decyzję, lub też przymusowo, kiedy jedna ze stron działa na szkodę wspólnoty małżeńskiej. Taką rozdzielność majątkową przeprowadza się przed sądem. Ta druga okoliczność zachodzi w przypadku, kiedy jeden z współmałżonków w rażący sposób przyczynia się do trwonienia wspólnego majątku oraz zaciąga zobowiązania bez wiedzy drugiego.

Jakie skutki prawne niesie ze sobą rozdzielenie wspólnego majątku małżonków?

W wyniku przeprowadzenia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków posiada odrębny dorobek, dotyczy to również bieżących dochodów, a druga ze stron nie posiada do niego żadnych praw. Małżonkowie po przeprowadzeniu rozdziału nie mogą nabywać żadnych nieruchomości lub ruchomości na zasadzie współwłasności. Taki zakup może być dokonany tylko w drodze udziałów w zakupionym majątku, tak jak ma to miejsce w przypadku wspólników. Zawierana jest umowa cywilna.

Rozdzielność majątkowa ma skutki prawne od momentu jej podpisania przed notariuszem. Jeśli małżonkowie posiadali wcześniej jakieś zadłużenie, nadal odpowiadają za zaciągnięte długi wspólnie. Wszystkie czynności prawne wykonywane przez małżonków po przeprowadzeniu rozdzielności są czynione na ich odrębną odpowiedzialność. Inaczej jest w przypadku, kiedy osoba trzecia o rozdziale majątku nie wiedziała, wtedy małżeństwo ponosi skutki zawartych umów wspólnie.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *