Rozliczenie PIT

PIT to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych – jest podatkiem bezpośrednim i obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Ministerstwo Finansów udostępnia odpowiednie druki takiej deklaracji, na których składa się deklaracje rozliczeniowe raz w roku. Czym są koszty uzyskania przychodu? Do czego odnosi się podstawa opodatkowania?

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT jest regulowany w Polsce ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. Prawa i obowiązki podatnika podlegają także szeregowi postanowień Konstytucji RP, ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także rozporządzeń wykonawczych. Polska ustawa była nowelizowana już około 300 razy.

Zakres podmiotowy

Podatnikami takiego podatku są osoby fizyczne. Inną kwestią jest natomiast ustalanie obowiązku podatkowego odnośnie dochodów, które zostały uzyskane poza terenem naszego kraju. W tym przypadku zaistnieć może podwójne opodatkowanie – ten sam dochód zostaje opodatkowany w kraju zamieszkania, jak i w państwie uzyskania przychodu. Aby temu zapobiec, zazwyczaj zawierane są specjalne umowy dotyczące podwójnego opodatkowania.

Podmiotowość została oparta na zasadzie rezydencji, donoszącej się do miejsca zamieszkania osoby fizycznej i tak zwanego nieograniczonego  obowiązku podatkowego. Osoba mieszkająca na terytorium Polski płaci zatem podatek od całości swych dochodów (polskich i zagranicznych).

Podstawa opodatkowania

Rozliczenie PIT: https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-samodzielnie-rozliczyc-i-wypelnic-pit,73,290 odnosi się do sumy dochodów uzyskiwanych z danych źródeł. Dochodem jest dodatnia różnica między sumą przychodu a kosztami jego uzyskania w określonym roku podatkowym.

Przychód obejmuje otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze lub wartości w danym roku kalendarzowym. Przychodem w pozarolniczej działalności gospodarczej są  kwoty należne (nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane). Przedsiębiorca ma zatem obowiązek rozliczania od kwot należnych z tytułu prowadzonej działalności.

Inną kategorię podstawy opodatkowania stanowi przychód ze źródeł nieujawnionych – jest ustalany za pomocą sumy poniesionych wydatków i wartości zgromadzonych zasobów finansowych, które nie znajdują pokrycia w opodatkowanych lub wolnych od podatku źródłach przychodów.

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów to wszelkie koszty, które zostały poniesione w celu osiągania przychodu (z wyłączeniem kosztów, które określa ustawa). Podatnik może odliczyć takie wydatki, jednak musi wykazać ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością zarobkową, natomiast ich poniesienie powinno mieć wpływ na wielkość przychodu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *