Windykacja należności – jak wygląda?

Odzyskiwanie przeterminowanych zobowiązań to niestety częste działania, na które muszą zdecydować się przedsiębiorcy nie chcąc stracić płynności finansowej. Jakie kroki należy podjąć, by sprawnie przeprowadzić proces windykacji?

Jak zacząć windykacje należności?

Telefony z upomnieniami, e-maile – to pierwszy krok do rozpoczęcia windykacji należności. Takie działania mogą być mobilizujące dla dłużnika. W przypadku, gdy okażą się nieskuteczne należy poszerzyć zakres windykacji. Wezwanie do zapłaty jest kolejnym krokiem, na jaki powinien zdecydować się przedsiębiorca, który walczy z nierzetelnym kontrahentem. Tu poczytasz na ten temat więcej – https://kapitalni.org/pl/artykuly/rodzaje-wezwan-do-zaplaty-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-i-ostateczne-wezwanie-do-zaplaty,73,102

Wezwanie do zapłaty to dokument, który nie tylko ma na celu odzyskanie wierzytelności, ale w przypadku odzewu pomoże w przeprowadzeniu windykacji sądowej. Kodeks cywilny mówi, że przed przystąpieniem do zaciągnięcia należności na drodze sądowej należy spróbować polubownie rozwiązać konflikt. Dowodem na polubowne rozwiązanie sporu są właśnie monity upominające, które przedsiębiorca wysyła do nierzetelnego kontrahenta.

Jak napisać wezwanie?

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który można napisać w dosyć swobodny sposób. Prawo nie precyzuje go dokładnie. Niezbędnymi elementami monitu są dane wierzyciela, dłużnika, czas oraz miejsce wystawienia dokumentu. Należy również dokładnie opisać fakturę, na podstawie której przedsiębiorca domaga się płatności. Numer faktury, data, miejsce wystawienia – to niezbędne dane każdego monitu.

Wezwanie musi mieć również wyszczególnioną kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz podanie numeru rachunku bankowego, na który mają wpłynąć należności. Konieczny jest podpis wierzyciela lub osoby, która działa w jego imieniu. Nie można zapomnieć, że monit musi być wysłany za potwierdzeniem odbioru. Jest to dowód, że wierzyciel próbował nawiązać rozmowy z dłużnikiem.

Krok ostateczny

Wielu przedsiębiorców zastanawia się kiedy rozpocząć wysyłanie monitów i jak dużo należy ich wysłać, by móc wstąpić na drogę sądową. Nie ma tu jasnej odpowiedzi. Przepisy nie określają tego jednoznacznie.

Ważne jest, by ostatnie wezwanie do zapłaty w wyraźny sposób informowało kontrahenta, że jest to koniec drogi polubownej. Wysyłając monit, który będzie zatytułowany „ostateczne” bądź „przedsądowe” wezwanie do zapłaty przedsiębiorca daje kontrahentowi jasny komunikat, że wejdzie na drogę sądową.

Windykacja należności to przeważnie proces długotrwały i trudny. Warto jednak bardzo dokładnie pilnować przeterminowanych płatności, gdyż kilku nierzetelnych kontrahentów może być przyczyną utraty płynności finansowej, która doprowadzi do upadku firmy.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *